top of page
BACKGROUND 5a-23.jpg
columns-with-shadows-deep-perspective 234.jpg

Dịch vụ của KA-Uni

KA-Uni với vai trò xác thực cung cấp nền tảng đóng gói tài sản sở hữu trí tuệ, đưa ra tác quyền mẫu MBTAG cho Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung. Tích hợp lợi ích bền vững của các cá nhân, đơn vị trên tinh thần hiệu quả, an toàn, công khai, minh bạch bằng các dịch vụ sau:

logo1

01

Đóng gói Tài sản trí tuệ

KA-Uni vận dụng quy trình để tiến hành bảo vệ, đăng ký tác quyền đối với các tài sản trí tuệ trong nước và 190 nước của Liên hiệp quốc

02

Định giá Tài sản trí tuệ

KA-Uni thực hiện quá trình xác định giá trị bằng tiền của Tài sản trí tuệ, phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm thẩm định giá.

logo2
logo3

03

Chuyển giao quyền sử dụng tài sản trí tuệ

Sau khi đóng gói và định giá tài sản trí tuệ, KA-Uni sẽ hỗ trợ tư vấn khi các đơn vị có nhu cầu dùng tài sản trí tuệ đó mang đi chuyển giao cho đơn vị khác ở trong nước hoặc quốc tế

04

Góp vốn bằng Tài sản trí tuệ

Sau khi đóng gói và định giá tài sản trí tuệ, KA-Uni sẽ hỗ trợ tư vấn khi các đơn vị có nhu cầu dùng tài sản này để góp vốn thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.

logo4
logo5

05

Gọi vốn cho Doanh nghiệp có tài sản trí tuệ

KA-Uni sẽ hỗ trợ tư vấn đối với những cá nhân, đơn vị có nhu cầu gọi vốn trong nước và quốc tế khi đã có tài sản trí tuệ

bottom of page