KA-UniKA-Uni
Giới thiệu Ka-Uni
Trở về

Định giá Tài sản trí tuệ

1. Khái niệm

Thẩm định giá TSTT là quá trình xác định giá trị bằng tiền của các quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định, theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

2. Mục đích

Định giá tài sản trí tuệ là vô cùng quan trọng, các thương nhân, nhà đầu tư hay chủ sở hữu doanh nghiệp cần phải xác định chính xác và đầy đủ giá trị của những tài sản trí tuệ mà bản thân họ hoặc chính doanh nghiệp đang nắm giữ. Những lợi ích tiềm năng mà loại tài sản này có thể đem lại là hết sức to lớn và việc định giá nó nhằm phục vụ nhiều mục đích khác nhau như:

- Phục vụ việc quản lý nội bộ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

- Phục vụ mục đích chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.

- Phục vụ các thương vụ sáp nhập và mua lại: Xác định giá trị doanh nghiệp dựa vào tỷ trọng của tài sản trí tuệ vào tổng giá thị trường của doanh nghiệp.

- Nhằm mục đích góp vốn đầu tư, tham gia vào các hợp đồng liên doanh: Xác định giá trị phần sở hữu tương ứng của doanh nghiệp trong dự án đầu tư hoặc liên doanh, liên kết.

- Để doanh nghiệp huy động vốn, đầu tư phát triển.

- Nhằm mục đích tiết kiệm chi phí: Xác định những tài sản trí tuệ có giá trị kinh tế tiềm năng để phát triển, loại bỏ những tài sản ít hoặc không còn giá trị.

- Phục vụ việc cổ phần hóa, phát hành cổ phiếu của doanh nghiệp: Xác định giá trị của doanh nghiệp và tài sản trí tuệ của doanh nghiệp khi tham gia cổ phần hóa hoặc phát hành cổ phiếu ra công chúng.

- Hỗ trợ giải quyết tranh chấp: xác định mức độ thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền đối với tài sản trí tuệ, hoặc để giải quyết tranh chấp trong trường hợp phá sản, thừa kế…

- Phục vụ các mục đích khác như hưởng thuế ưu đãi từ việc biếu tặng,...

- Và phục vụ nhiều mục đích khác.

3. Lợi ích

Định giá tài sản trí tuệ giúp chủ sở hữu biết được giá trị chính xác của những tài sản mà mình đang nắm giữ, từ đây có thể kiểm soát được chúng tốt hơn và có kế hoạch khai thác hiệu quả, tối đa những lợi ích mà loại tài sản này mang lại nhằm phục vụ cho những mục đích cụ thể.