KA-UniKA-Uni
Giới thiệu Ka-Uni
Trở về

Chuyển giao quyền sử dụng tài sản trí tuệ

1. Định nghĩa

Chuyển giao quyền sử dụng tài sản trí tuệ là việc chủ thể mang quyền sử dụng loại tài sản trí tuệ của mình (bên giao quyền) cho phép chủ thể khác (bên nhận quyền) khai thác, sử dụng một hoặc một số quyền đối với tài sản trí tuệ thông qua hợp đồng chuyển nhượng.

2. Phân loại

Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ có thể áp dụng một trong hai hình thức sau:

- Chuyển quyền sử dụng theo thỏa thuận giữa bên giao quyền và bên nhận quyền;

- Chuyển quyền sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước: chỉ áp dụng đối với sáng chế.

3. Lợi ích

- Chủ sở hữu tự khai thác: Chủ sở hữu tự sử dụng và khai thác các tài sản trí tuệ mà pháp luật quy định để thu lại các lợi ích kinh tế từ các tài sản trí tuệ mà mình sở hữu.

- Chuyển nhượng quyền sở hữu: Chủ sở hữu chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu của mình đối với tài sản trí tuệ cho chủ thể khác để đổi lại lợi ích tương ứng.

- Nhượng quyền thương mại: Áp dụng đối với một số loại tài sản trí tuệ cụ thể, gồm: nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh.