KA-UniKA-Uni
Ka-Uni
2024-01-08

Tình huống vi phạm quyền của tác giả

Tình huống vi phạm quyền của tác giả

Anh Minh nhận in ấn và phát hành sản phẩm nghệ thuật truyện ngắn với số lượng 500 quyển của công ty Happy, sau khi xem xét hợp đồng và tác phẩm cần in ấn, phát hành Anh Minh nhận thấy trong hồ sơ chưa có văn bản thỏa thuận hay đồng ý của tác giả viết truyện. Trong trường hợp này Anh Minh nhận in ấn, phát hành sản phẩm nhưng chưa có sự đồng ý của tác giả tác phẩm có vi phạm quyền của tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ hay không? Pháp luật quy định như thế nào?  

TRẢ LỜI:

          Theo Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, sửa đổi năm 2022, bổ sung Điều 20 Mục 1 Chương I Phần thứ II của Luật Sở hữu trí tuệ, quy định về quyền tài sản của tác giả như sau:

          “Điều 20. Quyền tài sản

          1. Quyền tài sản bao gồm:

          a) Làm tác phẩm phái sinh;

          b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các bản ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào tại địa điểm mà công chúng có thể tiếp cận được nhưng công chúng không thể tự do lựa chọn thời gian và từng phần tác phẩm;

          c) Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp toàn bộ hoặc một phần tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ;

          d) Phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng thông qua bán hoặc hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác đối với bản gốc, bản sao tác phẩm dưới dạng hữu hình, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ;

          đ) Phát sóng, truyền đạt đến công chúng tác phẩm bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác, bao gồm cả việc cung cấp tác phẩm đến công chúng theo cách mà công chúng có thể tiếp cận được tại địa điểm và thời gian do họ lựa chọn;

          e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính, trừ trường hợp chương trình máy tính đó không phải là đối tượng chính của việc cho thuê.

          2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ  do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép tổ chức, cá nhân khác thực hiện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

          Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều 20 Sở hữu trí tuệ và khoản 3 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ phải được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả và trả tiền bản quyền, các quyền lợi vật chất khác (nếu có) cho chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, các điều 25, 25a, 26, 32 và 33 của Luật Sở hữu trí tuệ. Trường hợp làm tác phẩm phái sinh mà ảnh hưởng đến quyền nhân thân quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ còn phải được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.

          3. Chủ sở hữu quyền tác giả không có quyền ngăn cấm tổ chức, cá nhân khác thực hiện các hành vi sau đây:

          a) Sao chép tác phẩm chỉ để thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; sao chép tạm thời theo một quy trình công nghệ, trong quá trình hoạt động của các thiết bị để truyền phát trong một mạng lưới giữa các bên thứ ba thông qua trung gian hoặc sử dụng hợp pháp tác phẩm, không có mục đích kinh tế độc lập và bản sao bị tự động xóa bỏ, không có khả năng phục hồi lại;

          b) Phân phối lần tiếp theo, nhập khẩu để phân phối đối với bản gốc, bản sao tác phẩm đã được chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện hoặc cho phép thực hiện việc phân phối.”

          Theo quy định nêu trên của Luật Sở hữu trí tuệ, trường hợp này, anh Minh nhận in ấn, phát hành sản phẩm nhưng chưa có sự đồng ý của tác giả tác phẩm là vi phạm quyền của tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ. Công ty Happy có thể tham khảo, trao đổi với đơn vị đặt hàng in ấn về việc thỏa thuận, thống nhất với tác giả của sản phẩm để thống nhất về quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan khi thực hiện việc in ấn, phát hành sản phẩm nhằm đảm bảo quyền tài sản của tác giả theo quy định của pháp luật.