KA-UniKA-Uni
Ka-Uni
2024-02-21

Quyền tác giả của cuốn tuyển tập nhạc dân ca

Quyền tác giả của cuốn tuyển tập nhạc dân ca

Nhạc sĩ A có niềm yêu thích về những bài hát dân ca Nam Bộ nên nhạc sĩ đã sưu tầm những bài ca thành một cuốn tuyển tập và sắp xếp các tác phẩm khác nhau vào một tổng thể mang tính khoa học. Vậy trong trường hợp này nhạc sĩ A có vi phạm về quyền tác giả không?

TRẢ LỜI: 

  • Căn cứ vào khoản 2 Điều 4 Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2009, 2019, 2022 quy định “Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”.

  • Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2009, 2019, 2022 về quyền tác giả đối với sưu tập dữ liệu “Sưu tập dữ liệu là tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ở sự tuyển chọn, sắp xếp các tư liệu dưới dạng điện tử hoặc dạng khác. Việc bảo hộ quyền tác giả đối với sưu tập dữ liệu không bao hàm chính các tư liệu đó, không gây phương hại đến quyền tác giả của chính tư liệu đó”.

Chính vì vậy, theo tình huống trên, Luật Việt Nam công nhận người sưu tầm, tuyển chọn từ những tác phẩm khác cũng được coi là tác giả. Một người chỉ được bảo hộ quyền tác giả trong phạm vi mà người đó trực tiếp sáng tạo. Luật Sở Hữu Trí Tuệ hiện hành quy định trong trường hợp này bảo hộ về hình thức sáng tạo, không bảo hộ nội dung sáng tạo. Vì trong các tác phẩm tuyển chọn của nhạc sĩ A, cách nhạc sĩ sắp xếp các tác phẩm vào một hệ thống logic là một sự sáng tạo. Vì vậy, nhạc sĩ A được bảo hộ quyền tác giả đối với cuốn tuyển tập do sự nghiên cứu của chính mình, không phải là những bài dân ca hoặc những người đã ca lại các bài hát cho nhạc sĩ.