KA-UniKA-Uni
Ka-Uni
2024-01-02

Quyền được nêu tên thật và bút danh của tác giả

Quyền được nêu tên thật và bút danh của tác giả

Ngày 20/11/2023, Công ty Art tổ chức trưng bày triển lãm tại Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM. Ngày hôm đó, công ty nhận trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật như tranh vẽ, ảnh,.. Trong đó có bức ảnh “Ánh trăng” của hoạ sĩ Lam Sơn. Sau khi tổ chức, công ty tổ chức công ty đã nhận được đơn khiếu nại của hoạ sĩ vì lý do tác phẩm được sử dụng không ghi đúng và đầy đủ tên tác giả của tác phẩm điều này theo người gửi đơn là vi phạm quyền nhân thân của tác giả. Tình huống trên sẽ giải quyết như thế nào?

TRẢ LỜI:

Căn cứ vào khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, sửa đổi, bổ sung năm 2022 Điều 19 Mục 1 Chương I Phần thứ hai của Luật Sở hữu trí tuệ, quy định về quyền nhân thân của tác giả như sau:

           “Điều 19. Quyền nhân thân

          Quyền nhân thân bao gồm:

          1. Đặt tên cho tác phẩm.

          Tác giả có quyền chuyển quyền sử dụng quyền đặt tên tác phẩm cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền tài sản quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ;

          2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

          3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

        4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không cho người khác xuyên tạc; không cho người khác sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.”

          Như vậy, theo quy định nêu trên, tác giả phải được nêu tên thật hoặc bút danh của tác giả khi tác phẩm được công bố, sử dụng. Công ty có thể tham khảo quy định nêu trên để thực hiện quyền nhân thân của tác giả đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.