KA-UniKA-Uni
Ka-Uni
2024-01-11

Hồ sơ Đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan

Hồ sơ Đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan

Nữ doanh nhân Tuyết Trinh đặt mua một tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Ánh Hồng, tác phẩm đã được giải thưởng lớn trong Hội thi ảnh Nghệ thuật do tỉnh Quảng Bình tổ chức. Chị Tuyết Trinh muốn đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan cho tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật thì cần chuẩn bị những gì?

TRẢ LỜI:

          Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan

          1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan theo cách thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan.

          2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan bao gồm:

          a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan.

          Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt có đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; thời gian hoàn thành; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; thông tin về cấp lại, cấp đổi (nếu có), cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong tờ khai. Tờ khai do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc điểm chỉ.

          Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan;

          b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

          c) Giấy ủy quyền, nếu người nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan là người được ủy quyền;

          d) Tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền do tự sáng tạo hoặc do giao nhiệm vụ sáng tạo, giao kết hợp đồng sáng tạo, được thừa kế, được chuyển giao quyền;

          đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

         e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

          3. Tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng ngôn ngữ khác thì phải được dịch ra tiếng Việt.”.

          Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên của pháp luật, Chị Tuyết Trinh có thể tham khảo, xây dựng hồ sơ đăng lý và liên cơ quan có thẩm quyền để tiến hành đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của tác giải đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.