KA-UniKA-Uni
Ka-Uni
2024-01-08

Đầu tư tài chính và xây dựng cơ sở vật chất tác phẩm điện ảnh

Đầu tư tài chính và xây dựng cơ sở vật chất tác phẩm điện ảnh

Doanh nhân Nguyễn Thành Đạt đang có thỏa thuận đóng góp kinh phí 1 tỷ đồng để tài trợ cho Đạo diễn Tuấn Long viết một kịch bản tác phẩm điện ảnh để dựng phim chủ đề về đại dịch bệnh Covid-19, hiện tác phẩm đang giai đoạn quay phim. Trong trường hợp này anh Đạt có quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh (hoặc được chuyển thể sang tác phẩm sân khấu) được tài trợ kinh phí không? Pháp luật quy định như thế nào?

          ĐÁP ÁN:  

          Theo Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022, bổ sung Điều 21 Mục 1 Chương I Phần thứ II của Luật Sở hữu trí tuệ, quy định về quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩn sân khấu như sau:

          “Điều 21. Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu

          1. Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh được quy định như sau:      

          a) Biên kịch, đạo diễn được hưởng quyền quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ;

          b) Quay phim, dựng phim, sáng tác âm nhạc, thiết kế mỹ thuật, thiết kế âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo, diễn viên điện ảnh và những người thực hiện các công việc khác có tính sáng tạo đối với tác phẩm điện ảnh được hưởng quyền quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ;

          c) Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật để sản xuất tác phẩm điện ảnh là chủ sở hữu các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19 và khoản 1 Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản; có nghĩa vụ trả tiền bản quyền, các quyền lợi vật chất khác (nếu có) theo hợp đồng với những người quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

          d) Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật để sản xuất tác phẩm điện ảnh có thể thỏa thuận với những người quy định tại điểm a khoản này về việc đặt tên, sửa đổi tác phẩm;

          đ) Trường hợp kịch bản, tác phẩm âm nhạc trong tác phẩm điện ảnh được sử dụng độc lập thì tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của kịch bản, tác phẩm âm nhạc được hưởng quyền tác giả một cách độc lập đối với kịch bản, tác phẩm âm nhạc đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản.

          2. Quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu được quy định như sau:

          a) Tác giả kịch bản sân khấu được hưởng quyền quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ;

          b) Tác giả tác phẩm văn học, tác giả tác phẩm âm nhạc, đạo diễn sân khấu, chỉ huy âm nhạc, biên đạo múa, thiết kế sân khấu, phục trang và những người thực hiện các công việc khác có tính sáng tạo đối với tác phẩm sân khấu được hưởng quyền quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ;

          c) Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật để xây dựng tác phẩm sân khấu là chủ sở hữu các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19 và khoản 1 Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản; có nghĩa vụ trả tiền bản quyền, các quyền lợi vật chất khác (nếu có) theo hợp đồng với những người quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

          d) Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật để xây dựng tác phẩm sân khấu có thể thỏa thuận với những người quy định tại điểm a khoản này về việc đặt tên, sửa đổi tác phẩm;

          đ) Trường hợp tác phẩm văn học, tác phẩm âm nhạc trong tác phẩm sân khấu được sử dụng độc lập thì tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm văn học, tác phẩm âm nhạc được hưởng quyền tác giả một cách độc lập đối với tác phẩm văn học, tác phẩm âm nhạc đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản.”.

          Như vậy, theo quy định nêu trên thì tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất để xây dựng tác phẩm điện ảnh hoặc sân khấu có những quyền tác giả nhất định đối với tác phẩm được đầu tư. Đối với trường hợp này anh Đạt sẽ có những quyền tác giả nhất định khi anh ấy có đóng góp kinh phí trong việc đầu tư viết kịch bản.