top of page
Group 479_edited.jpg

Đồng tác giả


Đồng tác giả
Nguồn hình ảnh: Internet

Công ty Gốm Long Nha nhận gia công số lượng 500 sản phẩm gốm như bát, ấm trà, ly,... được lấy mẫu từ ý tưởng nghệ thuật do hai tác giả Vui và Vẻ đồng thiết kế, tuy nhiên, trong hợp đồng gia công chỉ có một tác giả là Vui đồng ý cho gia công tác phẩm nghệ thuật, còn tác giả khác thì chưa có ý kiến bằng văn bản. Người đại diện công ty Gốm Long Nha hỏi việc tiến hành gia công sản phẩm khi chưa có ý kiến thống nhất của đồng tác giả như vậy có đảm bảo quy định của pháp luật không, pháp luật quy định về đồng tác giải, quyền tài sản của các tác giả quy định như thế nào?

TRẢ LỜI:

          Theo khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 bổ sung Điều 12a Mục 1 Chương I Phần thứ hai của Luật Sở hữu trí tuệ, quy định như sau:

           “Điều 12a. Tác giả, đồng tác giả

          1. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trực tiếp sáng tạo tác phẩm với chủ ý là sự đóng góp của họ được kết hợp thành một tổng thể hoàn chỉnh thì những người đó là các đồng tác giả.

          2. Người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo tác phẩm không phải là tác giả, đồng tác giả.

          3. Việc thực hiện quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm có đồng tác giả phải có sự thỏa thuận của các đồng tác giả, trừ trường hợp tác phẩm có phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập mà không làm phương hại đến phần của các đồng tác giả khác hoặc luật khác có quy định khác.”

          Như vậy, theo quy định nêu trên, việc thực hiện quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phầm đồng tác giả phải có sự thỏa thuận của các đồng tác giả, do đó để đảm bảo quyền lợi của đồng tác giả, các đồng tác giả của sản phẩm mẫu cần gia công có sự thỏa thuận nhằm đảm bảo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và tránh những trường hợp xảy ra tranh chấp về sau.


21 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page